Školní vzdělávací program

Anglický jazyk

Český jazyk

Další cizí jazyk

Dějepis

Fyzika

Hudební výchova

Chemie

Informatika

Matematika

Nepovinné předměty

Občanská výchova

Pracovní činnosti

Prvouka

Přírodověda a Přírodopis

Rodinná výchova

Školní družina

Tělesná výchova

Vlastivěda

Volitelné předměty

Výtvarná výchova

Zeměpis