ŠKOLNÉ

PROČ PLATIT ŠKOLNÉ?

DĚTI POZNAJÍ ROZDÍL

Na soukromé škole vaše děti dostanou mnohem větší prostor projevit svou osobnost a nalézt svůj skutečný potenciál. Pohybují se v kolektivu motivovaných spolužáků a profesionálního učitelského sboru, který je vždy připraven vyhovět jejich individuálním potřebám. Díky vyváženým kapacitám tříd navíc vládne po celé škole rodinná atmosféra, ve které se všichni dobře znají a udržují přátelské vztahy.

Rozdíl však nepoznají jen děti, ale především také rodiče. Ti jsou oproti státním školám mnohem lépe informováni o vývoji a výsledcích svých dětí a mohou se také aktivně zapojovat do výuky skrze individuální potřeby a požadavky.

JAKÁ JE VÝŠE ŠKOLNÉHO?

Výše školného pro děti zahajující docházku ve školním roce 2024/2025 je stanovena na 5 400,- Kč za jeden měsíc. Za celý školní rok čítající 10 měsíců je tedy třeba uhradit 54 000,- Kč.

JAK SE ŠKOLNÉ PLATÍ?

 1. Školné lze platit v pravidelných měsíčních splátkách, a to vždy nejpozději do posledního dne předcházejícího kalendářního měsíce, za který školné přísluší.
 1. Školné lze také platit ve dvou splátkách, a to první splátka nejpozději do 30. 9., druhá splátka nejpozději do 31. 1.
 1. Třetí možností je zaplatit školné rovnou za celý rok a to nejpozději do 30. 9.

CO VŠECHNO JE VE ŠKOLNÉM ZAHRNUTO?

 • Základní výuka v nadstandardním režimu (metody činnostního učení, pravidelné využívání interaktivní tabule ve výuce, skupinová práce, propojení jednotlivých předmětů, myšlenkové mapy, členění výuky dle potřeb dětí, střídání činnosti během vyučovací jednotky, aktivizace žáků, respektování psychomotorického tempa dětí)
 • Maximálně 24 žáků ve třídě, při tomto počtu minimálně 4 půlené hodiny (především anglický a český jazyk)
 • Asistent učitele v 1.-2.ročníku minimálně 10 hodin týdně (individuální přístup k dětem), respekt individuality dětí, důraz na převedení znalostí žáka na jeho dovednosti
 • Individuální péče pro nadané žáky s možností individuálního plánu v předmětu rozvíjející talent dítěte
 • Tvorba portfolia žáka včetně materiálu (uspořádaný soubor vybraných prací dítěte z celého školního roku)
 • Školní družina v plném rozsahu (včetně kroužku „Sportovní aktivity“)
 • Od 1.třídy výuka angličtiny s účastí rodilého mluvčího v rozsahu 3 hodin týdně (2hod povinný předmět, 1hod nepovinný předmět – navazující na povinnou výuku), dále prolínání angličtiny do dalších předmětů (především výchov)
 • Kompletní balíček učebnic a pracovních sešitů včetně výtvarných potřeb a pomůcek
 • Platba základní nabídky kulturních představení
 • Základní výuka golfu jako součást tělesné výchovy
 • Používání moderních metod výuky (činnostní učení, kooperativní a projektové vyučování), rozvoj logického myšlení, rozvoj kooperace s ostatními dětmi, práce ve skupině
 • Metody rozvíjející mentální vývoj dítěte stejně tak jako jeho charakter
 • Rozvoj návyků pro úspěšnou budoucnost dětí, možnost mentálního a emočního rozvoje, posilování sebeúcty u dětí a žádoucího chování
 • Posilování sebemotivace, dosahování výkonu a osobního dozrávání, důraz na rozvoj všestranně harmonické osobnosti
 • Výuka společenských věd – důraz na kvalitu a osobitost projevu, tvorba návyků typu: jak pracovat s médii, sebeprezentace, reálné sebevědomí, empatie pro jednání, rozvoj originální tvořivosti
 • Rodiče mají možnost mít vliv na vzdělání, mohou se sami vzdělávat v oblasti výchovy dětí a mít přístup k odborníkům spolupracujícím se školou (pravidelné semináře)