ŠKOLNÍ KLUB

 

O KLUBU

 

Činnost klubu je orientována tak, aby uspokojila potřeby a zájmy dětí jak po stránce odpočinku, zábavy, sportovního vyžití i dalšího vzdělávání, či přípravě na vyučování. Přihlíženo je k věkovým zvláštnostem dětí a jejich potřebám a zájmům. Žákům jsou nabízeny rozličné aktivity – výtvarná, hudební, dramatická  činnost, stolní tenis, šipky, koutek s počítačovou technikou. Pobyt na školní zahradě (dle počasí) fotbal, kolektivní míčové hry, ježdíkování.  Doplňujeme a rozvíjíme poznatky z vyučování, jsme nápomocny při plnění domácích úkolů, úzce spolupracujeme s třídními učiteli. Snažíme se o výchovu k odpovědnosti, k sebepoznání, vedeme žáky ke spolupráci ve skupině, posilujeme komunikační dovednosti a finanční gramotnost.