PŘEDMĚTY

JAK VYUČUJEME?

POPIS NAŠICH PŘEDMĚTŮ

Na naší škole jsou předměty koncipovány tak, aby se vzájemně prolínaly a doplňovaly. Klademe důraz na pochopení probírané látky a její aplikaci v praxi. U nás se děti „nebiflují“, ale řeší skutečné a praktické úlohy. Jedině tak mohou být připraveni překonávat překážky, které na ně v životě čekají.

ucebni plan3
Český jazyk

Obecné informace o předmětu

Výuka probíhá ve všech ročnících, s časovou dotací 7-9 hodin týdně. V prvním ročníku má výuka komplexní charakter, ve 2.-5. ročníku je členěna na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu. Výuka se uskutečňuje v kmenových učebnách.

 

Cíle výuky v předmětu

Získání dovedností a vědomostí k osvojení spisovné podoby českého jazyka. Získávání a rozvíjení základní čtenářských návyků. Pochopení různých jazykových sdělení a formulace svých myšlenek.

 

Metody výuky v předmětu

Využití metod a forem práce založených na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a skupinách), projektového vyučování a exkurzí.

 

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů. Přihlíží se k úrovni vlastní prezentace, míře zapojení do spolupráce, schopnosti užívat jazyka jako nástroje k získávání informací.

 

Používané učebnice

Nová škola, Alter

Matematika

I. stupeň

Obecné informace o předmětu

Výuka probíhá ve všech ročnících, s časovou dotací 5 hodin týdně. Předmět je rozdělen na čtyři tematické okruhy: čísla a početní operace, geometrie v rovině a prostoru, práce s daty a řešení slovních úloh.

 

Cíle výuky v předmětu

Osvojování pojmu čísla jako určitého počtu věcí, dovednost provádět aritmetické operace a propojovat je s reálnou situací, porovnávání a měření různých veličin. Smyslem předmětu je naučit chápat žáka matematiku jako cestu k řešení mnoha úloh a situací, které přináší život.

 

Metody výuky v předmětu

Žáci se učí řešením úloh a činnostmi (činnostní učení). Využívají metody a formy práce, které se zakládají na jejich spolupráci (práce ve dvojicích a skupinách), projektového vyučování a exkurzí.

 

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů. Přihlíží se k úrovni vlastní prezentace a míře zapojení do spolupráce.

 

Používané učebnice

Alter

 

II. stupeň

Obecné informace o předmětu

Matematiku vyučujeme v 6. až 9. ročníku, hodinová dotace je 4 hodiny týdně. Součástí výuky jsou projektové dny. Výuka probíhá v učebně fyziky nebo v příslušných učebnách, každá třída je vybavena interaktivní tabulí.

 

Cíle výuky v předmětu

Cílem předmětu je především vyvození a pochopení matematických zákonitostí, které se dotýkají našeho každodenního života. Důležité je propojování dosavadních zkušeností s poznatky získanými nejen v matematice, ale i v dalších předmětech.

 

Metody výuky v předmětu

V hodinách používáme metody činnostního učení, žáci postupují od jednoduchého ke složitějšímu, sami vyvozují novou látku, propojujeme učivo a život, využíváme pozitivní motivaci, zpětnou vazbu a práci s chybou. Velice často pracujeme na interaktivní tabuli.

 

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni písemnou formou testů, nedílnou součástí známky je aktivita v hodině (schopnost spolupráce, samostatného rozhodování) a práce nad rámec svých povinností (např. řešení nadstandardních úloh v matematických soutěžích).

 

Používané učebnice

Tvořivá škola

Cizí jazyky

ANGLICKÝ JAZYK

Obecné informace o předmětu

Anglický jazyk se vyučuje od 1. do 9. ročníku a má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka probíhá v dělených skupinách, max. počet žáků ve skupině je 12. Výuka probíhá v jazykové učebně a v kmenových třídách jednotlivých ročníků. Většina zmíněných učeben je vybavena interaktivní tabulí a připojením na Internet. Ve výuce se střídá český učitel s aprobovaným rodilým mluvčím.

 

Cíle výuky v předmětu

Cílem předmětu na prvním stupni je budování komunikačních /mluvení/ a recepčních /poslech/ dovedností, od 2. ročníku se přidávají dovednosti psaní a čtení. Gramatika i slovní zásoba je vyučována v kontextu jazyka, výjimečně odděleně. Na druhém stupni výuka navazuje na individuální úroveň žáků a rozvíjí jejich dovednosti řečové, poslechové, psaní a čtení. Důraz klademe na motivaci žáků k učení se jazyka i mimo školu / příprava prezentací, povinná četba zjednodušených originálních textů, příprava na zkoušky Cambridge, návštěva jazykových kroužků, zapojení se do projektu mezinárodní spolupráce, účast v zahraničních zájezdech apod./.

 

Metody výuky v předmětu

Výuka probíhá převážně v angličtině /80%, s rodilým mluvčím 100%/ a nejužívanější metodou je komunikační metoda, která je založena na co největší aktivitě žáka. Spočívá na komunikaci s učitelem a spolužáky /skupinová výuka/ anglicky, překlad do češtiny je používán v menší míře. Dílčí metody jsou založeny na rozvíjení mluvení, poslechu, čtení a psaní.

 

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni na základě výsledků pravidelných testů /krátkodobé 1xtýdně, dlouhodobé měsíční, čtvrtletní a závěrečné/, velký důraz je věnován hodnocení aktivního zapojení dítěte v hodinách. Dlouhodobé testy jsou založeny na osvědčeném způsobu mezinárodních zkoušek Cambridge a odpovídají jednotlivým stupňům Evropského referenčního rámce výuky cizích jazyků. V 6. třídě žáci absolvují vnitřní test školy úrovně Flyers /A2/.

 

Používané učebnice

Od 1. do 6. ročníku používáme učebnice a pracovní sešity nakladatelství Cambridge Kids Box 1-5, které kromě jiného zahrnují cvičení a aktivity vedoucí k úspěšnému zvládnutí  zkoušek Cambridge Assessment English. Na ně pak navazují učebnice Project 3-5.

 

 

NĚMECKÝ JAZYK

Obecné informace o předmětu

Německý jazyk vyučujeme jako druhý cizí jazyk v 8. až 9. ročníku, hodinová dotace je 3 hodiny týdně. Součástí výuky je projektové vyučování, seznámení s reáliemi německy mluvících zemí a výjezdy do zahraničí.

 

Cíle výuky v předmětu

Výuka je zaměřena na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1. Poskytujeme žákům jazykový základ pro dorozumění v rámci Evropy, odstraňujeme jazykové bariéry a prohlubujeme komunikaci se sousedními státy.

 

Metody výuky v předmětu

Při výuce vedeme žáky k praktickému používání jazyka při komunikaci v ústním i písemném projevu, pracujeme se slovníkem, s internetem, s časopisy a s autentickými nahrávkami. Využíváme interaktivní tabuli a metody týmové práce.

 

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou hodnoceni z ústního projevu a písemnou formou testů,součástí známky je aktivita v hodině (flexibilita v rozhovoru a při poslechu) a práce nad rámec svých povinností (zapojení do projektů).

 

Používané učebnice

Fraus – Deutschmit Max A1

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Obecné informace o předmětu

Vyučovací předmět patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Žáci si vybírají francouzštinu nebo němčinu, v 8. a 9. ročníku má 2. cizí jazyk časo-vou dotaci 3h týdně. Učí se tedy ve třídách dělených na polovinu, tj. 10 – 12 žáků, výuka probíhá v kmenových třídách vybavených interaktivními tabulemi a v jazykové učebně.

 

Cíle výuky v předmětu

Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Velký důraz je kladen na rozvoj řečových dovedností: poslech s porozuměním, ústní projev, čtení s porozuměním, písemný projev, ale i osvojování jazy-kových prostředků: výslovnost, slovní zásobu (ta je dána potřebami žáka při komunikaci o tom, co ho obklopuje a zajímá) a mluvnici (ta je podává-na na pozadí češtiny, přičemž jsou uplatňovány různé přístupy – explicitní i implicitní, induktivní i deduktivní).

 

Metody výuky v předmětu

Při výuce jsou používány autentické texty, audio i videonahrávky, hry, dramatizace apod. Texty, slovní zásoba a reálie jsou uváděny v interkultur-ních souvislostech. Motivací jsou i zajímavosti z frankofonního prostředí a činnosti umožňující tvůrčí přístup.

 

Způsob hodnocení žáků

Při hodnocení žáků je nejdůležitější jejich mluvený projev, ale i čtení s porozuměním, krátké písemné práce, ověřující zvládnutí slovní zásoby a mluvnice, větší kontrolní test po každé lekci, aktivita při hodinách, plnění domácích úkolů. Rozvoj autonomie žáků je podpořen prvky projektové výuky a testy sebehodnocení po každé lekci.

 

Používané učebnice

Le francais entre nous 1, 2 (Fraus)

Dějepis

Obecné informace o předmětu

Dějepis vyučujeme v 6. až 9. ročníku, hodinová dotace je 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v mateřské učebně daného ročníku, případně v učebně fyziky.

 

Cíle výuky v předmětu

Cílem předmětu je vytvoření historického povědomí o událostech, které ovlivňovaly dějiny naší země a Evropy a které mnohdy ovlivňují i dnešní dění. Dílčím cílem je uvědomění si příčin a důsledků a jejich vyvozování. Důležitá je také práce s historickou mapou, obrazovým materiálem a jejich interpretací.

 

Metody výuky v předmětu

Metodami naší práce jsou vypravování, četba a studium pramenů (písemných, obrazových), práce s historickými mapami, samostatná tvorba referátů a prezentací, besedy s pamětníky. Minimálně jednou ročně v každém ročníku se účastníme různých exkurzí (historické objekty) nebo dějepisných programů (krajská knihovna, oblastní galerie). Motivací je zamyšlení nad dějinnými událostmi a vytváření si vlastního názoru na minu-lost i současnost.

Mezi pomůcky patří kromě učebnice historické atlasy, obrazové a výkladové prezentace, dokumentární filmy a velká škála pracovních listů.

 

Způsob hodnocení žáků

Žáky hodnotíme podle písemného a ústního projevu. Písemné práce se zaměřují na faktické znalosti a jsou zařazovány po probrání jednotlivých celků učiva (cca jednou za 3-4 týdny). Jak se žák orientuje v dějinných souvislostech, prokazuje při ústním projevu. Další důležitou součástí je hodnocení samostatně vypracovaného referátu. Průběžně sledujeme a hodnotíme aktivitu žáků v hodinách a jejich vzájemnou spolupráci.

 

Používané učebnice

Dějepis 6-9 Fraus

Přírodopis

Obecné informace o předmětu

Předmět přírodopis je vyučován samostatně v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Časová dotace je ve všech ročnících 2 hodiny týdně.

Výuka probíhá v učebnách vybavených interaktivní tabulí, která je standardně využívána při práci žáků ve vyučovacích hodinách.

 

Cíle výuky v předmětu

Cílem předmětu je podchytit a rozvíjet u žáků zájem o přírodu a její ochranu. Umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož části jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se. Seznamuje žáky se stavbou a funkcemi živých organismů, včetně člověka. Úzce souvisí s poznatky z chemie, fyziky, zeměpisu i rodinné výchovy.

 

Metody výuky v předmětu

Metody práce se přizpůsobují charakteru učiva. Výklad probíhá s využitím demonstračních pomůcek, ale také žáci jsou aktivně zapojováni formou skupinových prací, krátkodobých projektů, přírodovědných pozorování a pokusů. Využíváme aktivity na interaktivní tabuli a hry, které umožňují žákům rychleji si upevnit nové poznatky a také je motivují v další práci.

 

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení žáků zahrnuje písemné prověření získaných poznatků formou desetiminutovek či souhrnných testů, ale také zpracování individuálních či skupinových úkolů, vytváření referátů rozšiřujících probírané učivo, zapojení se do dobrovolných úkolů a aktivní zapojení žáků do výuky.

 

Používané učebnice

Přírodopis (SPN) – učebnice, pracovní sešit – Přírodopis (Prodos)

Fyzika

Obecné informace o předmětu

Fyziku vyučujeme v 6. až 9.ročníku, hodinová dotace je 2 hodiny týdně. Součástí výuky jsou praktické a laboratorní práce. V každém ročníku tráví-me 4 celá dopoledne v IQlandii, kde výuku realizuje Mgr. Lukáš Durda. Základní výuku vede Mgr. Jiří Paclt. Výuka probíhá v učebně fyziky, která je komplexně vybavená fyzikálními pomůckami a IT (interaktivní tabule, vizualizér). V učebně je dále dispozici rozvod vody a elektrický okruh nízkého napětí.

 

Cíle výuky v předmětu

Cílem předmětu je především vyvození a pochopení fyzikálních zákonitostí, které se dotýkají našeho každodenního života. Důležité je propojování dosavadních zkušeností s poznatky získanými nejen ve fyzice, ale i v dalších předmětech.Dalším významným cílem je dovednost řešit konkrétní příklady s využitím vzorců vyvozených při pozorování nebo teoretickém rozebírání problémů.

 

Metody výuky v předmětu

Využíváme především metody pozorování, měření, myšlenkový experiment a získávání informací z širokého spektra zdrojů (a jejich kritické vyhod-nocení a zpracování). K výuce využíváme široký soubor fyzikálních pomůcek, moderní technologie (měřicí přístroje, výukové prezentace, výukové soubory na interaktivní tabuli, applety…). Při práci je důležitá motivace – ukazujeme široké využití poznatků v běžnémživotě a v obecném hledisku podporujeme rozvoj dovedností řešit náročné příklady (složitější algoritmy).

 

Způsob hodnocení žáků

Při hodnocení práce žáků hrají důležitou roli pravidelné (obvykle týdenní) písemné práce zaměřené teoreticky (objasňováníprincipů, třídění infor-mací) nebo na výpočet konkrétních příkladů. V tomto ohledu je nadstavbou fyzikální olympiáda. Dalším kritériem hodnocení je aktivní podíl na práci v hodinách – vyvozování nových poznatků, případně hodnocení samostatné práce. Třetím podkladem pro hodnocení je práce dětí při semi-nářích v IQlandii.

 

Používané učebnice

Tvořivá škola

Chemie

Obecné informace o předmětu

Předmět chemie je vyučován samostatně v 8. a 9. ročníku. Časová dotace je v obou ročnících 2 hodiny týdně.

Výuka probíhá v učebně chemie, kde jsou k dispozici odpovídající pomůcky a interaktivní tabule.

 

Cíle výuky v předmětu

Cílem výuky je umožnit žákům hlouběji porozumět přírodním dějům, a tím si uvědomit užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Žáci získávají základní poznatky o složení, vlastnostech a použití látek. Jednoduchými pokusy zjišťují jejich reakce. Osvojují si zásady bezpečné práce s běžně využívanými látkami.

 

Metody výuky v předmětu

Ve výuce jsou zadávány individuální úkoly, ale také úkoly založené na spolupráci. Žáci jsou vedeni k pochopení nových poznatků a jejich vzájem-ných vztahů praktickými příklady. Při práci využíváme interaktivní tabuli, pracovní listy, periodickou soustavu a modely atomů a látek. Žáci jsou motivováni zapojováním do chem. her a aplikací získaných poznatků do běžného života

 

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení žáků zahrnuje písemné prověření získaných poznatků formou desetiminutovek či souhrnných testů, ale také skupinové zjišťování vlast-ností látek jednoduchými pokusy, práci v hodinách s periodickou soustavou prvků, modely atomů a látek. Také je přihlíženo k aktivnímu zapojení do činností v průběhu výuky.

 

Používané učebnice

Základy chemie – učebnice a pracovní sešit (Fortuna)

Hudební výchova

Obecné informace o předmětu

Hudební výchova se vyučuje 1 hodinu týdně (v 5. roč. 2 hod. týdně). Výuka probíhá v učebně Hv. Součástí výuky bývá návštěva koncertů a hudeb-ních pořadů. Obsahem předmětu jsou převážně činnosti vokální (zpěv), hudebně pohybové, instrumentální a poslechové.

 

Cíle výuky v předmětu

Cílem předmětu je osvojování estetického vnímání světa, rozvoj hudebnosti žáka, porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům a funkcím hudby. Žák se seznamuje se základními teoretickými znalostmi, s hudebními styly a žánry, s významnými hudebními osobnostmi, učí se lidové i umělé písně.

 

Metody výuky v předmětu

Při výuce se využívají především metody názorného vnímání všemi smysly, dovednostně praktické (muzicírování – hra na Or ovy nástroje, zpěv, tanec, poslech) a slovní (hlasový projev žáků). Další metodou je motivace, žák se seznamuje s všudypřítomností hudby, jejím významem pro mezi-lidské vztahy a pro člověka samotného.

 

Způsob hodnocení žáků

Hlavním kritériem při hodnocení je vztah k předmětu – chování, aktivita, přístup k zadávaným úkolům, příprava na hodinu, spolupráce s ostatními, zaměřenost žáka na určitý typ hudební činnosti. Teoretické znalosti jsou prově-řovány písemně (2-3 desetiminutovky za pololetí). V 5. – 7. roč. je dále žák hodnocen ze 2 písní (textů), v 8. – 9. roč. z referátu (popř. prezentace).

 

Používané učebnice

Hudební výchova (SPN), Já, písnička (1. a 2. díl)

Rodinná výchova

Obecné informace o předmětu

Předmět rodinná výchova je vyučován samostatně v 6. a 7. ročníku. Časová dotace je v obou ročnících 1 hodina týdně. Výuka probíhá v učebnách vybavených interaktivní tabulí.

 

Cíle výuky v předmětu

Cílem výuky je rozvoj dovedností k pozitivnímu ovlivňování zdraví, pochopení jeho hodnoty a způsobu ochrany. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich využití v běžném životě. Učí se odpovědnosti za své zdraví a rozpoznávat rizika, která ho ohrožují. V hodinách si žáci osvojují dovednosti pro řešení problémů a chování v rizikových situacích.

 

Metody výuky v předmětu

Ve výuce se aktivně žáci zapojují do diskusí, prezentují své zkušenosti, osvojují si komunikační dovednosti a rozvíjí schopnost prezentovat své názory. Často pracujeme na zadaných úkolech ve skupinách, ale i jednotlivě. Výuka je obohacena interaktivními aktivitami a hrami rozvíjející kompetence, které podporují rozvoj sebevědomí. Motivací pro práci ve výuce je důvěryhodné klima.

 

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení žáků je zaměřeno na aktivním zapojení žáků do diskusí a aktivit ve výuce, zpracování individuálních, skupinových či dobrovolných úkolů. Písemné prověření získaných poznatků má vždy část teoretickou a také praktickou – vyjádření svého názoru k danému tématu a probíhá většinou jednou za měsíc.

 

Používané učebnice

Pracovní listy – Fraus a jiná nakladatelství

Výtvarná výchova

Obecné informace o předmětu

Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Obsah učiva je členěn do tří základních okruhů zaměřených na rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků. Výuka pobíhá ve všech ročnících s časovou dotací 1-2 hodiny týdně.

 

Cíle výuky v předmětu

Rozvíjení tvořivosti a představivosti, osvojení pracovních návyků a základních výtvarných technik a postupů. Vytváření kladného vztahu ke kulturnímu bohatství vlasti a umění.

 

Metody výuky v předmětu

Využívání metod a forem práce založených převážně na práci jednotlivce a kolektivu (práce ve dvojicích, malých týmech i celé třídy). Návštěvy kulturních center (muzeum, galerie, divadlo).

 

Způsob hodnocení žáků

Sledování úrovně získaných dovedností, aktivního přístupu, dětské kreativity a originality.

 

Používané učebnice

Metodický materiál a předlohy dle volby učitele.

Tělesná výchova

Obecné informace o předmětu

Výuka probíhá ve všech ročnících, s časovou dotací 2 hodiny týdně. Ve druhém a třetím ročníku probíhá výuka plavání v rozsahu 20 vyučovacích hodin ( městský bazén ).

 

Cíle výuky v předmětu

Rozvoj pohybových schopností a dovedností, upevňování charakterových vlastností, seznámení s pravidly a nácvikem sportovních her, vedení žáků k jednání fair play. Získání hygienických návyků a správného držení těla.

 

Metody výuky v předmětu

Sportovní hry, příprava na soutěže, seznámení s pravidly nových her a jejich uvádění do praxe, jednoduchá drobná akrobacie ( využívání nářadí a náčiní ).

 

Způsob hodnocení žáků

Měření výkonů, pohybové testy, posuzování činností při hře, aktivní přístup jedince k jednotlivým činnostem.

 

Používané učebnice

Metodický materiál a předlohy dle volby učitele.

Pracovní činnosti

Obecné informace o předmětu

Pracovní činnosti spadají dle RVP ZV do vzdělávací oblasti Člověk a světpráce. Snahou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je vytvoření praktic-kýchpracovních dovedností a návyků člověka. Vyučovací předmět Pracovní činnosti je povinný předmět, který se vyučuje v 1. až 5.ročníku v 1 hodi-nové týdenní dotaci.

 

Cíle výuky v předmětu

Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní dovednosti a návyky. Vzdělávací náplň vzdělávacího oboru Pracovní činnosti je na 1. stupni ZŠ rozdělena do čtyř tematických okruhů: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů

 

Metody výuky v předmětu

Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Výuka probíhá převážně v kmenových učebnách a dalších prostorách školy popř. v nejbližším okolí školy.

 

Způsob hodnocení žáků

Žáci jsou v předmětu pracovní činnosti hodnoceni na základě úrovně zpracování výrobků podle jednotlivých zadání. Hodnocen je celkový přístup k předmětu, snaha o zapojení a aktivitu či splnění zadání.

 

Používané učebnice

Metodický materiál a předlohy dle volby učitele.

Přírodověda

Obecné informace o předmětu

Výuka probíhá ve 4. a 5. ročníku, s časovou dotací 1-2 hodiny týdně. Výuka se uskutečňuje v kmenových třídách, v rámci vycházek, exkurzí a projektového vyučování.

 

Cíle výuky v předmětu

Získávání základních poznatků o živých organismech v rámci jednotlivých ekosystémů a jejich propojení s neživou přírodou. Žáci se seznámí s hlavními nerosty a horninami a také s lidským tělem a jeho fungováním. Utváření kladného vztahu k přírodě a svému zdraví. Vedení k ochraně životního prostředí.

 

Metody výuky v předmětu

Výuka probíhá ve třídě, v rámci třídních akcí, dále je součástí exkurzí, projektových dnů a návštěv ekocenter, zoologické zahrady a center pro zvířata v nouzi.

 

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů a vypracování dobrovolných domácích úkolů. Přihlíží k úrovni vlastní prezentace a míře zapojení do spolupráce.

 

Používané učebnice

Nová škola

Prvouka

Obecné informace o předmětu

Výuka předmětu probíhá v 1.-3.ročníku, s časovou dotací 1-3 hodiny týdně. Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů. Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás,Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví. Výuka se uskutečňuje v kmenových třídách, v rámci vycházek, exkurzí a projektového vyučování.

 

Cíle výuky v předmětu

Žáci se učí chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti, osvojují si základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, učí se orientovat v dějích v čase, poznávají Zemi jako planetu Sluneční soustavy, poznávají, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Seznamují se se základními pravidly silničního provozu.Žáci poznávají, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.

 

Metody výuky v předmětu

Využití techniky ve výuce ( audio, video, PC, CD, DVD, internet), výuka obrazovým materiálem, pozorování, vyhledávání informací, pokusy, práce ve dvojicích, skupinách, soutěže, hry.

 

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů. Přihlíží se k úrovni vlastní prezentace, míře zapojení a spolupráce.

 

Používané učebnice

Nová škola s.r.o.

Zeměpis

Obecné informace o předmětu

Výuka probíhá v 6. až 9. ročníku, s časovou dotací 2 hodiny týdně. V šestém ročníku se výuka soustředí na praktické dovednosti s atlasem, v sedmém i osmém ročníku se zabýváme především globálními regiony a ročník devátý je věnován České republice. Výuka se uskutečňuje v kmenových třídách, ve venkovní učebně, v rámci exkurzí a terénních cvičení.

 

Cíle výuky v předmětu

Ovládat praktické dovednosti s atlasem potažmo mapou. Chápat příčiny nerovnoměrného rozmístění obyvatel živočichů i rostlin na planetě Zemi. Porozumět zeměpisnému pojmosloví a přírodním zákonitostem. Využít výše zmíněné při formulovaní vlastního názoru na aktuální dění ve světě.

 

Metody výuky v předmětu

Upřednostňujeme různé formy skupinové práce. Čtenářská gramotnost – klademe důraz na porozumění informacím v návaznosti na práci s daty z různých pramenů, žáci si připravují a následně obhajují tematické prezentace, vybraná témata učíme metodou CLIL (zapojení cizího jazyka). Dále mají možnost rozvíjet své nadání na dobrovolných badatelských úkolech, ty jsou průběžně vyvěšovány na gradebook.

 

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů. Přihlíží se k úrovni vlastní prezentace, iniciativě a zvládání role v týmu, hodnocení ovlivňuje i svědomitost při plnění zadaných úkolů.

 

Používané učebnice

SPN

Vlastivěda

Obecné informace o předmětu

Výuka probíhá ve 4. a 5. ročníku, s časovou dotací 2 hodiny týdně. V pátém ročníku se výuka dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. Výuka se uskutečňuje v kmenových třídách, ve venkovní učebně v rámci vycházek, exkurzí a terénních cvičení.

 

Cíle výuky v předmětu

Vlastivěda utváří představu o způsobu života svých předků v různých historických obdobích i o způsobu života lidí v sousedství vlasti. V předmětu se žáci učí pracovat s mapami, své poznatky využívat v praktických situacích. Vlastivěda pomáhá žákům rozvíjet schopnost pozorovat, analyzovat, srovnávat, výstižně pojmenovávat věci, jevy a děje, souvisle o nich vyprávět.

 

Metody výuky v předmětu

Upřednostňujeme skupinovou práci, čtenářská gramotnost je hlavním pilířem pracovního sešitu. Porozumění informacím se věnujeme i při studiu různých forem pramenů, žáci si připravují a následně obhajují drobné prezentace na probíraná témata, dále žáci mají možnost rozvíjet své nadání na dobrovolných badatelských úkolech, ty jsou průběžně vyvěšovány na gradebook.

 

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů. Přihlíží se k úrovni vlastní prezentace, iniciativě a zvládání role v týmu, hodnocení ovlivňuje i svědomitost při plnění zadaných úkolů.

 

Používané učebnice

Nová škola s.r.o.

Povinně volitelné předměty

Regionální historie

Obecné informace o předmětu:
Předmět Regionální historie je vyučován jako povinně volitelný pro žáky 7., 8. a 9. ročníku. Měl by sdružovat především zájemce o historii a regionální dějiny. Týdenní časová dotace činí 1 hodinu (nebo 2hod 1x za 14 dní). Výuka probíhá ve třídě a v rámci předmětu žáci navštěvují pracoviště související s historií a regionálními dějinami, vybrané historické památky a aktuální výstavy a programy. Náplň předmětu je možné částečně přizpůsobit žákovským požadavkům.

 

Cíle výuky v předmětu:

Vyučovací předmět Regionální historie je zaměřen především na poznávání dějin našeho regionu. Cílem je rozvíjet u žáků jejich historické vědomí, formovat jejich znalosti o regionu, v němž žijeme, a získané znalosti začleňovat do souvislostí v rámci dějin našeho státu a Evropy. Pěstujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům a vedeme žáky k ochraně a ocenění naší tradice a kulturního i historického dědictví. Zapojujeme žáky do kulturního dění.

 

Metody výuky:
Metodami naší práce jsou četba a interpretace pramenů, tvorba prezentací, dramatizace, vycházky do terénu, návštěvy výstav a akcí souvisejících s dějinami regionu, exkurze.

 

Způsob hodnocení žáků:
Hodnotíme především aktivitu žáků, ústní projev při prezentacích a úroveň vypracovaných pracovních listů.

Pomůcky:
Regionální literatura, mapy, pracovní listy.

 

Globální výchova

Vyučovací předmět má v 7. až 9. ročníku časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá ve školní třídě, v počítačové učebně a v terénu. Žákům jsou nabízeny terénní exkurze po 6 týdnech. Konkrétními tématy, kterými se globální výchova zajímá, jsou pak například problematika politického a ekonomického vývoje, životního prostředí, rovnosti ras a pohlaví, celostně chápaného zdraví, míru, řešení konfliktů, práv a odpovědnosti apod. Žáci pracují v návaznosti na poznatky z geografie, geologie, historie, dějiny umění i dalších vědních oborů. Nejvíce se prolíná a využívá poznatky ze  zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy, literatury, výtvarné výchovy i dalších předmětů.

 

Mediální výchova

Obecné informace o předmětu:
Předmět Mediální výchova je vyučován jako povinně volitelný pro žáky 7., 8. a 9. ročníku. Měl by sdružovat především žáky se zájmem o média, jejich obsahy a tvorbu vlastních multimédií. Týdenní časová dotace činí 2hod 1x za 14 dní. Výuka probíhá v PC učebně, kde žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích na řešení zadaných problémových úloh. Krom práce s PC probíhá výuka také za pomoci tabletů/mobilních telefonů.

 

Cíle výuky v předmětu:

Cílem předmětu je rozvíjení schopností žáků pro získání a kritického hodnocení informací z médií, dále pak na rozvoj dovedností žáků v utváření vlastních mediálních obsahů (např. textový a audiovizuální publikovaný příspěvek).  V neposlední řadě je kladen důraz i na hodnocení mediálního obsahu, bezpečnost používání internetu a obranu proti mediální manipulaci a fake news.

 

Metody výuky:
Metodami naší práce jsou tvorba multimediálních sdělení (psaný projev, videoprezentace), rozbor video a textových ukázek.

 

Způsob hodnocení žáků:
Hodnotíme především aktivitu žáků, písemný projev při tvorbě psaných sdělení a úroveň vypracovaných pracovních listů a úkolů.

 

Pomůcky:
Naučná videa, ukázky týkající se dané tematiky, vytváření mediálních obsahů v patřičném software.

Informatika

Obecné informace o předmětu:
Výuka probíhá ve 4. až 8. ročníku, s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá v počítačové učebně, kdy jsou žáci členěni na dvě skupiny. Důraz je kladen na rozvoj pracovních kompetencí, zejména na správný pracovní návyk a na podporu kompetencí k řešení problémů. Obsahem je běžné ovládání OS, znalost kancelářských programů, vyhledávání na internetu, ověřování validity a reliability informací a práci s nimi pomocí kritického myšlení v neposlední řadě rozvíjíme informatické myšlení žáků začleněním programovacích jazyků.

 

Cíle výuky v předmětu:

Cílem předmětu je pochopení významu informací a jejich vlivu na společnost. Žák využívá informačních a komunikačních technologií pro zjištění a orientaci v najitých informacích. Získaná data tvořivým způsobem zpracovává a prezentuje. Respektuje autorská práva, chrání osobní údaje před zneužitím. Zaujímá zodpovědný přístup k nevhodným obsahům na internetu. Seznámí se se základními pojmy, problémy, postupy, výsledky a aplikacemi informatiky tak, aby je dokázali prakticky využít k naplňování svých potřeb.

 

Metody výuky:
Mezi hojně používané metody patří demonstrativní, písemných prací, dialogická, nácviku pohybových a pracovních dovedností, samostatné práce žáků, analyticko-syntetická,  situační, motivačního vyprávění, projektová.

 

 

Způsob hodnocení žáků:
Hodnotíme především aktivitu žáků, písemné výstupy ze zadaných úkolů, projev při prezentacích, optimalizaci při programování a úroveň vypracovaných pracovních listů a úkolů.

 

Pomůcky:
Patřičný software – dle probíraného učiva, programovatelné stavebnice.