Novinka v hodnocení žáků

Vážení rodiče,

 

ve školním roce 2015/16 přinášíme novinku v hodnocení žáků. Vždy ve čtvrtletí budeme sdělovat kromě tradičního hodnocení jednotlivých předmětů známkou také pohled na přístup žáka k předmětu.

Půjde o pětistupňovou škálu A-E. K jednotlivým písmenům jsme přiřadili různé úrovně přípravy a aktivity dětí v hodinách. Považujeme tuto oblast za nedílnou část hodnocení a vždy ve čtvrtletí chceme touto cestou Vás i žáky upozornit na případný rozdíl proti klasickým známkám z desetiminutovek, písemných prací apod. Na jedné straně chceme motivovat děti, které vcelku snadno získávají dobré známky k větší aktivitě. A na straně druhé podpořit a ocenit snahu dětí, pro něž je cesta k úspěchu daleko složitější.

V pololetí a na konci školního roku pak tuto část hodnocení zahrneme do známky na vysvědčení.

 

Zde je přehled jednotlivých stupňů:

 

A – V hodinách je žák aktivní, pracuje tvořivě, samostatně a se zájmem, využívá své osobní předpoklady a rozvíjí je, vyjadřuje se výstižně a přesně, plní své povinnosti a na hodiny je připravený.

B – Pracuje samostatně s občasnou podporou a menšími chybami, je často aktivní, většinou projevuje zájem, celkem výstižné vyjadřování, na výuku bývá připravený.

C – Méně aktivní, tvořivý a pohotový, nevyužívá dostatečně své schopnosti, méně samostatný – úkoly plní s pomocí učitele, zájem projeví jen občas, na vyučování bývá připravený jen někdy, zapomíná pomůcky a úkoly.

D – Je málo aktivní a tvořivý v činnostech, rozvoj schopností je málo uspokojivý, převážně pasivní, projevuje minimální zájem a snahu, projev se značnými obtížemi, pracuje s významnou pomocí učitele, na výuku bývá připravený jen zřídka, neplní své povinnosti.

E – Je pasivní, rozvoj jeho schopností je neuspokojivý, samostatně nepracuje, pomoc a pobízení bývají neúčinné, neprojevuje zájem, neplní zadání a úkoly, výuku narušuje, opakovaně na ni není připravený.

 

Výsledné „písmenko“ bude pochopitelně subjektivním pohledem vyučujícího a bude zajímavé sledovat, jak by svůj přístup ohodnotili sami žáci.

 

Věřím, že tato část hodnocení přispěje k větší motivaci dětí a ve výsledku ovlivní pozitivně jejich vzdělávání.

 

Jiří Paclt